070 696 28 88 info@tte-sweden.se

Häromdagen kunde vi läsa om att regeringen går in och satsar pengar mot torka.
Läs artiklarna här:

Regeringen satsar miljoner mot torka, Aftonbladet, 2017-06-17.
Regeringen satsar 200 miljoner kronor mot vattenbristen, DN, 2017-06-17.

Både höjda och sänkta grundvattennivåer kan leda till en ändrad flödesriktning av grundvattnet, speciellt i samband med infiltration, till exempel avloppsinfiltration och grundvattenuttag.

En ändrad flödesriktning kan innebära att föroreningar kan transporteras mot en dricksvattenbrunn där flödesriktningen tidigare var riktad bort från brunnen. Förändringar i grundvattennivåerna kommer även att påverka mäktigheten på zonen mellan markytan och grundvattenytan (omättad zon). Den omättade zonen är viktig vid infiltrationsanläggningar, både för dricksvatten och avlopp.

Både höjda och sänkta grundvattennivåer kan påverka grundvattenkvaliteten

När grundvattennivåerna sjunker ökar halter av kemiska ämnen och ökande grundvattennivåer medför minskade halter, det vill säga det sker en utspädning. Detta gäller generellt för de flesta vittringsberoende parametrar som till exempel alkalinitet.

Om grundvattennivåerna ligger nära markytan gäller istället det omvända sambandet – ökande halter när grundvattennivåerna stiger och minskande halter när grundvattennivåerna sjunker. Orsaken är att upplagrade tungmetaller i de översta markskikten transporteras av grundvattnet.

TTE är systemet som bibehåller grundvattennivåerna genom naturlig dränering och rening av dagvatten

TTE systemet understödjer naturens egna kretslopp genom att infiltrera och dränera dagvattnet. Omkringliggande mark skyddas och grundvattennivån bevaras. Systemet bevarar jordens naturliga humusskikt med alla levande mikroorganismer vilket innebär en fortsatt renande effekt vid nederbörd och upptagning av CO2.

Resultatet blir minskade problem med dagvatten och bibehållen grundvattennivå. Systemets effekter genererar i stora kostnadsbesparingar för samhället.

TTE anläggs också vid markförstärkning för att bygga hållbart och ekologiskt. Det behövs ingen bortschaktning och det blir ingen komprimering av bärande skikt. TTE-plattan är tillverkad av återvunnet material och är flyttbar samt kan återanvändas.

Produktbeskrivning

dagvattenhantering och grundvattennivåer