070 696 28 88 info@tte-sweden.se

Vanliga frågor & svar om TTE-systemet

Är TTE-plattan dränerande även med sten?

Ja, stenen ligger centralt med distanser i facken, detta bildar en spalt där vatten kan tränga ner. Läs mer om dränering och dagvattenhantering här.

Tål TTE kyla?

Ja, TTE har funnits på Europamarknaden i över 20 år och problem med kyla har aldrig rapporterats.

Är snöröjning ett problem?

Nej, snöröjning sker på samma sätt som vid traditionell stenläggning eller asfaltering.

Hur kan anläggning med TTE-plattan bli billigare än annan markläggning?

Det blir totalt sett billigare för alla konventionella markytor när man ser på totalkostnaden för färdig yta. Det beror på att det blir mindre bortschaktning, minskad återfyllning, färre transporter och snabbare läggning. Därtill kan man i många fall spara in kostnaderna för kanalisering och fördröjningsmagasin. TTE leder till minskad belastning på dagvattensystemet. Med i beräkningen tillkommer även den positiva miljöpåverkan.

Ett normalt problem är ogräs i fogarna mellan betongsten, hur är det med TTE?

Stenarna ligger utan fogsand, det finns därför inget material som ogräset kan gro i. Efter flera säsonger är ytan fortfarande helt ogräsfri.

Hur snabbt kan man lägga TTE?

Vi räknar med att på ett färdigt underlag kan en arbetare lägga c:a 25 m²/timme.

Hur stor belastning tål TTE?

TTE klarar fordon upp till minst 40 ton utan att deformeras. Vid högsta viktklass skall läggning göras enligt metod 3. Se läggningsanvisning.